You are here

Thẻ Xanh hết hạn ở nước ngoài -làm sao để bạn có thể quay lại Hoa Kỳ

Thẻ Xanh hết hạn ở nước ngoài Giống như  bị mất thẻ xanh ở nước ngoài, việc thẻ xanh của bạn bị hết hạn khi bạn không ở Hoa Kỳ cũng là một vấn đề lớn. Nếu bạn có thẻ xanh hết hạn, rất có thể bạn không cần phải nộp Mẫu đơn I-131A. Chính sách của Cục Hải quan và…

Read More